توضیحات قیمت نام محصول
  قفل طرح زیمنسی زبانه کوتاه
  قفل طرح زیمنسی زبانه بلند
  قفل کلید سر خود زبانه کوتاه
  قفل کلید سر خود زبانه بلند
  قفل کلید سر خود پروانه ای زبانه کوتاه
  قفل کلید سر خود پروانه ای زبانه بلند
  قفل پاپیونی دستگیره کرم استیل کوتاه (دستگیره و مغزی الترامید)
  قفل پاپیونی دستگیره کرم استیل بلند (دستگیره و مغزی الترامید)
  قفل پاپیونی دستگیره مشکی کوتاه (دستگیره و مغزی الترامید)
  قفل پاپیونی دستگیره مشکی بلند(دستگیره و مغزی الترامید)
  قفل زیمنسی قابل پلمپ و آویز خور کوتاه
  قفل زیمنسی قابل پلمپ و آویز خور بلند
  قفل طرح زیمنسی خم 57 درجه
  قفل طرح زیمنسی خم 90 درجه
  قفل کلید سر خود خم 57 درجه
  قفل کلید سر خود خم 90 درجه
  قفل مثلث زیمنسی زبانه کوتاه
  قفل مثلث زیمنسی زبانه بلند
  قفل مثلث زیمنسی خم 57 درجه
  قفل مثلث زیمنسی خم 90 درجه
  کلید زیمنسی مثلثی
  قفل پاپیونی کروم استیل زیمنسی زبانه بلند
  قفل پاپیونی کروم استیل زیمنسی زبانه کوتاه
  قفل دستی
  قفل کلید سر خود بدنه AL (دستگیره و مغزی الترامید)
  کلید کرم استیل زیمنسی مستحکم
  کلید کروم استیل BIG
  کلید کروم استیل Small
  قفل آلنی
  کلید آلنی
  قفل کشویی
  قفل طرح ریتال مربعی با کلید
  لولای اشپیلی زبانه کوتاه
  لولای اشپیلی زبانه بلند
  لولای قطر 22 استوانه ای
  لولای کروم استیل سه قطعه 17.8 پله دار (لبه پله 10میل)
  لولای کروم استیل دو قطعه 17.8 پله دار (لبه پله 10 میل)
  لولای کروم استیل 3قطعه پله دار (لبه پله 12 میل)
  لولای کروم استیل دوقطعه پله دار (لبه پله 12 میل)
  لولای 14.6 کروم استیل پله دار
  لولای مخفی فنری
کد 095A  لولای مخفی فلزی(سه پارچه)ضخامت ورق 2.5
کد 0122  لولای مخفی فلزی(سه پارچه)ضخامت ورق 2.5
  لولای مخفی آلومینیوم
  لولای ورقی ریتال دو سر پین با 3 پیچ آلنی
  لولای بوشی ریتال دو سر پین با 3 پیچ آلنی
  لولای بوشی ریتال یک سر پین با سه پیچ آلنی
  لولای ورقی ریتال یک سر پین با سه پیچ آلنی
  لولای مخفی فلزی
  لولای مخفی بزرگ فلزی
  شمش نول چهار پیچ (مسی)
  شمش نول شش پیچ (مسی)
  شمش ارت چهار پیچ (مسی)
  شمش ارت شش پیچ (مسی)
کد 0127  شمش نول مدل سیم گیردار با پایه
کد 0128  شمش نول مدل سیم گیردار با پایه
کد 0129  شمش نول مدل سیم گیردار با پایه
  شمش نول مدل سیم گیردار با پایه 20 سانتی
  شمش نول مدل سیم گیردار با پایه 30 سانتی
  شمش نول 4 پیچ آلومینیوم
  شمش نول 6 پیچ آلومینیوم
  شمش نول 8 پیچ آلومینیوم
  شمش نول 12 پیچ آلومینیوم
  شمش نول 18 پیچ آلومینیوم
  شمش ارت 4 پیچ آلومینیوم
  شمش ارت 6 پیچ آلومینیوم
  شمش ارت 8 پیچ آلومینیوم
  شمش ارت 12 پیچ آلومینیوم
  شمش ارت 18 پیچ آلومینیوم
کد 087  دستیگره توکار
کد 087A  دستگیره توکار
کد 086A  دستگیره روکار
در کدهای 084E-084D-084C-084B-084A-084  دستگیره روکار(متریال زاماک)
  بغل بند کابینتی
  بغل بند تابلو
  بغل بند تابلو ریتالی
  قلاب سایز 10 علامت سوالی دو مهره
  قلاب سایز 12 علامت سوالی دو مهره
  قلاب سایز 14 علامت سوالی دو مهره
  قلاب سایز 16 علامت سوالی دو مهره
  استوپر پایین درب تابلوی ریتال (ترمز درب)
  جیبه نقشه کوچک
  جیبه نقشه بزرگ
  فیلتر 15*15 مدل اسکار
  فیلتر 25*25 مدل اسکار
  لیبل پشت چسبدار سایز 1.5سانت(1 متری)
  لیبل پشت چسبدار سایز 2سانت(1 متری)
  لیبل پشت چسبدار سایز 2.5سانت(1 متری)
  دریچه دید تابلو(96،96)متریال درجه یک
  نوار دور درب تابلو